Regulamin świadczenia usług dostępu do zatrzymajpacjenta.pl

 

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego (dalej jako Serwis) prowadzonego przez Narodowy Rejestr Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-349), ul. Baśniowa 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XIV Wydział KRS pod numerem 0000480115, NIP: 701-039-89-24, REGON: 146922580 (dalej jako Usługodawca).
 2. Korzystanie z Serwisu dostępne jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, działających w imieniu własnym lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, posiadających dostęp do sieci Internet oraz aktywne konto poczty e-mail (dalej jako Użytkownik).
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu i ich zawartości, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do zamieszczonych w nich przez Usługodawcę utworów, prawa własności przemysłowej do wykorzystywanych oznaczeń, domeny internetowej na której zamieszczony jest Serwis, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą Usługodawcy.
 5. Usługodawca może umieszczać w ramach Serwisu treści reklamowe dotyczące usług i towarów oferowanych przez niego lub podmioty z nim współpracujące.
 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika umożliwi korzystanie z każdego Serwisu.
 7. W ramach Serwisu korzystający z nich użytkownicy uprawnieni będą do odpłatnego (na rzecz Usługodawcy) lub bezpłatnego korzystania z udostępnianych materiałów oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Usługodawcę.

 

§2. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Pełne korzystanie z funkcjonalności Serwisu wymaga posiadania zarejestrowanego w konta (dalej jako Konto). Użytkownik posiadający zarejestrowane Konto zwany jest dalej jako Użytkownik Zarejestrowany.
 2. W celu rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Użytkownik ustala indywidualne hasło (oznaczające ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Serwisie, dalej jako Hasło).
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego
  2. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  3. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  4. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na świadczenie usług, w szczególności dostępu do Konta i szczególnych usług serwisu, drogą elektroniczną;
  5. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym tych zawartych w formularzu rejestracyjnym) zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.
 4. Użytkownik zakładający Konto w Serwisie zobowiązany jest do podania następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. tytuł naukowy lub zawodowy,
  4. numer Prawa Wykonywania Zawodu (dot. farmaceutów i lekarzy)
  5. uczelnię i kierunek studiów (dotyczy studentów)
  6. miejsce pracy (miejscowość),
  7. rok urodzenia.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę i zmiany Hasła, przy wykorzystaniu odpowiednich funkcjonalności Konta.
 7. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi rejestracji Konta, lub usunąć Konto, jak również odmówić świadczenia usług oraz dostawy lub udostępniania treści cyfrowych na rzecz Użytkownika w przypadku gdy:
  1. cel rejestracji lub działalność Użytkownika jest sprzeczna z Regulaminem, Regulaminem Szczegółowym lub przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i etyki zawodowej,
  2. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Regulaminu Szczegółowego lub przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i etyki zawodowej.
 8. Ograniczone korzystanie z danego Serwisu możliwe jest również dla Użytkownika nieposiadającego Konta (dalej jako Użytkownik Niezarejestrowany
 9. Użytkownik Niezarejestrowany podający dane jego dotyczące składa oświadczenie o ich prawdziwości i kompletności oraz ich przetwarzanie przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, jak również wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§3. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerwy lub zakłócenia w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu stron internetowych Serwisu, których powodem może być:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
  2. działania lub zaniechania osób trzecich (niezależne od Usługodawcy),
  3. siła wyższa.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (z winy lub niedbalstwa Użytkownika) jego Hasła.
 3. W odniesieniu do Użytkowników niebędących konsumentami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z przerwami lub błędami w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody spowodowane przez osoby trzecie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
 5. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronach internetowych Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§4. Własność intelektualna

 1. Serwis oraz wszelkie treści w nim dostępne, w tym: nagrania audio-video, teksty, elementy graficzne i słowno-graficzne, układ stron i podstron, rozwiązania techniczne i nawigacyjne, układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 2. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim.
 3. Jeżeli prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w Serwisie przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje je na podstawie umów zawartych z tymi osobami albo na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 4. Korzystanie z przedmiotów własności intelektualnej dostępnych w ramach Serwisu nie przenosi na Użytkowników żadnych praw ani nie oznacza udzielenia licencji do tych utworów lub baz danych.

 

§5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2019.